Quy định về thanh toán

Quy định về thanh toán

1. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng vui lòng thanh toán qua thông tin được cung cấp dưới đây khi gửi được trao đổi với bộ phận tư vấn khách hàng của khách sạn.

2. TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website: https://hanoicharminghotel.com/. Khách hàng đến khách sạn Hà Nội Charming để thanh toán tiền theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

Scroll to Top